czen

Tématické okruhy

Tématické okruhy

Konference Odpadní vody 2009 nabízí k diskuzi následující tématické okruhy:

  • Odvodňvání urbanizovaných území, hospodaření s dešťovými vodami
  • Mechanické, biologické a chemické procesy při čištění odpadních vod, odstraňování nutrientů
  • Řízení kvality a separačních vlastností aktivovaných kalů, populační dynamika, separace aktivovaného kalu na membránách a v dosazovacích nádržích
  • Legislativa na úseku stokování a čištění odpadních vod, citlivé oblasti, sdružený přístup k bodovým a difuzním zdrojům znečišťování
  • Čištění průmyslových odpadních vod, technologie a strojní vybavení
  • Automatizovaný sběr dat, řízení provozu ČOV, matematické modely
  • Ekonomika, dopad provozu ČOV na životní prostředí
  • Hydroanalytika
  • Aplikace vodárenských zařízení a procesů při čištění odpadních vod
  • Dopad vypouštění odpadních vod na zásobování pitnou vodou, opětovné využívání vyčištěné odpadní vody

V rámci konference bude uspořádán také tématický blok "Zásobování vodou a čištění odpadních vod v pivovarském průmyslu".

na začátek stránky

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com