czen

Programme

Preliminary conference programme

The programme in PDF version - download here.

A graphical version of the programme.

1. den/1st day
5. KVĚTNA 2009 / 5TH MAY 2009
VELKÝ KONFERENČNÍ SÁL / BIG CONFERENCE HALL

     • PLENÁRNÍ SEKCE / PLENARY SESSIONS
     • SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ / SIMULTANEOUS TRANSLATION

█ █ █ 08.00 - 10.00 REGISTRACE/REGISTRATION

█ █ █ 10.00 - 11.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ / OPENING CEREMONY

▀ ▀ ▀ Moderátor/Moderator: Ing. Zbyněk Bejvl, Prezident konference/Conference president

Účastníky konference pozdraví a přivítají:
Zástupci města Plzně
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR
Úkoly ministerstva zemědělství ve vodním hospodářství
 Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., předseda výboru AČE ČR
Konference 2009 v podmínkách přechodu AČE ČR na CzWA

Welcome addresses will be delivered by:
 Representative of the City of Pilsen
 RNDr. Pavel Punčochář, CSc., director, Water management division, Ministry of Agriculture
The tasks of the Ministry of Agriculture
 Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., chairman of the AČE ČR
Conference 2009 in the period of ACE ČR transition into CzWA

 • █ █ █ 11.00 - 13.00 PLENÁRNÍ SEKCE / PLENARY SESSION

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

11.00 - 11.30 Rosenwinkel K.-H., Borchmann A. (D)
Současný stav technologií čištění pivovarských odpadních vod
State of the art technologies for treatment of brewery wastewater

11.30 - 12.00 Mátlová L. (CZ)
Provoz pivovarské ČOV s kapcitou 97000 EO v povodí malého toku
Operation of brewery wastewater treatment plant with capacity of 97000 PE in the catchment area of a small river

12.00 - 12.30 Miňovský J. (CZ)
Příčiny změn kvality a množství pivovarské odpadní vody
The reasons of changes in brewery wastewater quality and quantity

12.30 - 13.00 März Z. (CZ)
Vliv odpadních vod z Plzeňského Prazdroje na provoz ČOV
The influence of wastewater from Pilsner Urquell brewery on the operation of Pilsen municipal wastewater treatment plant

█ █ █ 13.00 - 14.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA / LUNCH BREAK

 • █ █ █ 14.00 - 16.00 PLENÁRNÍ SEKCE / PLENARY SESSION

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Ing. David Stránský, Ph.D.

14.00 - 14.30 Borchardt D. (D)
Surface water ecosystems and urban stormwater runoff: towards comprehensive immission oriented guidelines
Ekosystémy povrchových vod a dešťový odtok z urbanizovaných území: směrem ke komplexním směrnicím orientovaných na imise

14.30 - 15.00 Kabelková I., Šťastná G. (CZ)
Kombinovaný přístup k posuzování dešťových oddělovačů a jeho aplikovatelnost v ČR
Combined approach to the evaluation of storm water overflow chambers and its applicability in the Czech Republic

15.00 - 15.30 van Hoof S., Nab E., Futselaar H. (NL)
Norit AirLift and Norit Cross Flow MBR: Two proven technologies for compact wastewater treatment
Norit AirLIft a Norit MBR s křížovým průtokem: Dvě ověřené technologie pro kompaktní čistírny odpadních vod

15.30 - 16.00 Vítek J., Pelčák P. (CZ)
Na cestě za hospodařením s dešťovou vodou - urbanistické a architektonické souvislosti
On the way towards the management of storm water - relationships of urban planning and architecture

16.00 - 16.30 Dočkal P. (CZ)
Opětovné použití vyčištěných odpadních vod - vývoj názorů, aktuální požadavky , příklady realizací
Wastewater reclamation - development of opinions, current requirements, case studies

█ █ █ 16.30 ODJEZD DO PIVOVARU PLZEŇSKÝ PRAZDROJ / DEPARTURE FOR THE PILSNER URQUELL BREWERY

█ █ █ 17.00 - 19.00 EXKURSE DO PIVOVARU / EXCURSION INTO THE BREWERY
Rozdělení do 5 skupin s odchodem po 15 minutách, sraz skupin po exkurzi v restauraci Na Spilce (registrace předem nutná).

Splitting into 5 groups; entry into the brewery in 15 minute intervals, the groups will meet after the excursion in the Restaurant Na Spilce (registration in advance necessary).

█ █ █ 19.00 - 22.00 PANELOVÁ DISKUSE - Restaurace Na Spilce / PANEL DISCUSSION - Restaurant Na Spilce
▀ Ochrana kvality vod v České republice;
úkoly v zásobování pitnou vodou i v čištění odpadních vod
Restaurace byla otevřena v roce 1992 při příležitosti 150. výročí založení plzeňského pivovaru a nachází se v prostorách bývalého kvasného sklepa, tzv. spilky, přímo
v areálu pivovaru. Vstupné na panelovou diskusi zahrnuto v konferenčním poplatku.

▀ Water quality control in the Czech Republic;
the tasks in drinking water supply and in wastewater treatment
The restaurant was opened in 1992 on the 150th anniversary of the founding of the Pilsen brewery and is situated in the former fermentation cellar in the brewery complex. The entrance fee to the panel discussion included in the conference fee.

2. den/2nd day
6. KVĚTNA 2009 / 6TH MAY 2009
VELKÝ KONFERENČNÍ SÁL / BIG CONFERENCE HALL

     • SPECIALIZOVANÉ SEKCE / SPECIALIZED SESSIONS
 • █ █ █ 9.30 - 10.30 Sekce 1 / Session 1
 • VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PIVOVARŮ / WATER MANAGEMENT OF BREWERIES

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Ing. Milan Lánský, Ph.D.

9.00 - 9.30 Šťovíček Vl. (CZ)
Historie a současnost úpravy varní vody pro výrobu piva Pilsner Urquell

9.30 - 10.00 Holeček P., Toman J., Batěk J. (CZ)
Rybníky u moderního pivovaru

10.00 - 10.30 Karas J., Vančo D., Varhanová A. (SK)
Čistenie odpadových vôd z výroby bioetanolu v anaeróbnom IC reaktore

█ █ █ 10.30 - 11.00 PŘESTÁVKA/BREAK

 • █ █ █ 11.00 - 12.30 POSTEROVÁ SEKCE / POSTER SESSION

Všichni účastníci konference jsou zváni k diskusi s autory posterů vystavovaných v prostorách Parkhotelu Plzeň
12.15 Setkání všech účastníků v hlavním konferenčním sále (Big Hall): Vyhlášení výsledků soutěže o cenu předsedy AČE ČR za nejlepší poster
10.30 - 12.30 Pro limitovaný počet zájemců bude zajištěna exkurze do úpravny vody pivovaru Plzeňský Prazdroj.
Registrace předem je nezbytná - viz registrační formulář.

▀ All conference participants are invited to discuss with the authors of posters exhibited in the premises
of the Parkhotel Plzeň
12.15 Meeting of all participants in the main conference hall (Big Hall): The announcement of the winners of the AČE ČR chairman prize for the best poster

█ █ █ 12.30 - 13.30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA / LUNCH BREAK

 • █ █ █ 13.30 - 17.00 Sekce 2 / Session 2
 • OCHRANA JAKOSTI VOD / WATER QUALITY CONTROL

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

13.30 - 14.00 Hartig K., Zbirovský Vl. (CZ)
Zamezení rozvoje sinic pomocí aplikace ozónu - NAC systém

14.00 - 14.30 Stránský D., Kabelková I., Bareš V. (CZ)
Stochastický přístup k odvození emisních limitů ČOV

14.30 - 15.00 Slavíková H. (CZ)
Vývoj nakládání s komunálními odpadními vodami v ČR - poznatky z Registru komunálních zdrojů znečištění

15.00 - 15.30 Konstantinovic D., Pečenka M., Holas J., Wanner J. (SRB, CZ)
The effects of drained waste waters on the Švihov water supply reservoir

█ █ █ 15.30 - 16.00 PŘESTÁVKA / BREAK

16.00 - 16.30 Kočí Vl., Kořínek R., Hnidáková N. (CZ)
Využití metody LCA pro optimalizaci environmentálních dopadů čistírenských technologií se zaměřením na odstraňování nutrientů

16.30 - 17.00 Svoboda J., Fuksa J., Svobodová A., Váňa V., Kučera J., Wanner F. (CZ)
Trendy odstraňování vybraných PPCP na aktivačních ČOV

2. den/2nd day
6. KVĚTNA 2009 / 6TH MAY 2009
SÁL EMPORIO / EMPORIO HALL

     • SPECIALIZOVANÉ SEKCE / SPECIALIZED SESSIONS
 • █ █ █ 9.00 - 10.30 Sekce 3 / Session 3
 • MEMBRÁNOVÉ BIOREAKTORY / MEMBRANE BIOREACTORS

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

9.00 - 9.30 Hlavínek P. (CZ)
Perspektivy využití aktivačních ČOV se separací kalu ponořeným membránovým modulem v podmínkách ČR

9.30 - 10.00 Dvořáková M., Dvořák L., Růžičková I., Bindzar J., Pečenka, M., Gómez M. (CZ)
Membránová technologie - zkušenosti z poloprovozu

10.00 - 10.30 Németh P., Vilím D., Bodík I., Buday M. (SK,CZ)
Využitie membránovej filtrácie pri čistení priemyselných odpadových vôd Duslo a.s. - skúsenosti z prevádzky pilotného zariadenia MBR

█ █ █ 10.30 - 11.00 PŘESTÁVKA/BREAK

 • █ █ █ 11.00 - 12.30 POSTEROVÁ SEKCE / POSTER SESSION

Všichni účastníci konference jsou zváni k diskusi s autory posterů vystavovaných v prostorách Parkhotelu Plzeň
12.15 Setkání všech účastníků v hlavním konferenčním sále (Big Hall): Vyhlášení výsledků soutěže o cenu předsedy AČE ČR za nejlepší poster
10.30 - 12.30 Pro limitovaný počet zájemců bude zajištěna exkurze do úpravny vody pivovaru Plzeňský Prazdroj.
Registrace předem je nezbytná - viz registrační formulář.

▀ All conference participants are invited to discuss with the authors of posters exhibited in the premises
of the Parkhotel Plzeň
12.15 Meeting of all participants in the main conference hall (Big Hall): The announcement of the winners of the AČE ČR chairman prize for the best poster

█ █ █ 12.30 - 13.30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA / LUNCH BREAK

 • █ █ █ 13.30 - 17.00 Sekce 4 / Session 4
 • ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, TECHNOLOGIE, ANALYTIKA A ŘÍZENÍ PROVOZU
  WASTEWATER TREATMENT PLANTS, TECHNOLOGY, PROCESS CONTROL

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.

13.30 - 14.00 Rusník I., Holba M., Vinařská M., Plotěný M. (CZ)
Intenzifikace ČOV Vranovice pomocí netradičních technologií

14.00 - 14.30 Bodík I., Jakubčová Z., Pagáčová P., Drtil M., Blšťáková A. (SK,CZ)
Intenzifikácia ČOV Komárno pomocou nosičov biomasy

14.30 - 15.00 Todt V., Hrubý T., Mareš J. (CZ)
Zkušenosti s řízením výkonu dmychadel podle analyzátorů N-NH4+ na ÚČOV Praha

15.00 - 15.30 Srb M., Hloušek T., Kolár M., Stará D., Wanner J., (CZ,SK)
Řízení provozu oběhové aktivace na ČOV Mělník

█ █ █ 15.30 - 16.00 PŘESTÁVKA / BREAK

16.00 - 16.30 Paul J., Fiala M., Lánský M. (CZ)
ČOV Zdice - intenzifikace ČOV změnou kontinuálního systému na SBR

16.30 - 17.00 Vilímec J.(CZ)
Návrat ukazatele tuky a oleje do analytiky odpadních vod

2. den/2nd day
6. KVĚTNA 2009 / 6TH MAY 2009
SÁL BELLEVUE / BELLEVUE HALL

     • SPECIALIZOVANÉ SEKCE / SPECIALIZED SESSIONS  
 • █ █ █ 9.00 - 10.30 Sekce 5 / Session 5
 • MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD / SMALL WASTEWATER TREATMENT PLANTS

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Ing. Karel Plotěný

9.00 - 9.30 Baudišová D., Benáková A. (CZ)
Eliminace mikrobiálního znečištění na malých čistírnách odpadních vod (do 2 000 EO)

9.30 - 10.00 Matulová Z., Drtil M., Hlavínek P., Bodík I. (CZ,SK)
Domová čistiareň odpadových vôd s membránovou filtráciou

10.00 - 10.30 Schönbauerová L., Kučera J., Jun M. (CZ)
Lodní ČOV - netradiční metodika zkoušení účinnosti čištění

█ █ █ 10.30 - 11.00 PŘESTÁVKA / BREAK

 • █ █ █ 11.00 - 12.30 POSTEROVÁ SEKCE / POSTER SESSION

Všichni účastníci konference jsou zváni k diskusi s autory posterů vystavovaných v prostorách Parkhotelu Plzeň
12.15 Setkání všech účastníků v hlavním konferenčním sále (Big Hall): Vyhlášení výsledků soutěže o cenu předsedy AČE ČR za nejlepší poster
10.30 - 12.30 Pro limitovaný počet zájemců bude zajištěna exkurze do úpravny vody pivovaru Plzeňský Prazdroj.
Registrace předem je nezbytná - viz registrační formulář.

▀ All conference participants are invited to discuss with the authors of posters exhibited in the premises
of the Parkhotel Plzeň
12.15 Meeting of all participants in the main conference hall (Big Hall): The announcement of the winners of the AČE ČR chairman prize for the best poster

█ █ █ 12.30 - 13.30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA / LUNCH BREAK

 • █ █ █ 13.30 - 17.00 Sekce 6 / Session 6
 • KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ / SLUDGE MANAGEMENT

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: Ing. Jiří Čejka

13.30 - 14.00 Charvátová L., Kubík Z. (CZ)
Úprava a spoluspalování solidifikovaných přebytečných kalů

14.00 - 14.30 Chudoba P., Beneš O., Melcher O., Rosenberg T. (CZ)
Praktické příklady využití čistírenských kalů jako alternativního paliva

14.30 - 15.00 Klicpera J., Witz K., Nykodýmová O. (CZ)
Anaerobní UASB reaktor v čištění pivovarských odpadních vod 

15.00 - 15.30 Švehla P., Jeníček P., Endrlová D., Hanč A., Habart J. (CZ)
Nitrifikace kalové vody v různých podmínkách

█ █ █ 15.30 - 16.00 PŘESTÁVKA / BREAK

 • █ █ █ 16.00 - 17.00 Sekce 7 / Session 7
 • MĚSTSKÉ ODVODNĚNÍ / URBAN DRAINAGE

▀ ▀ ▀ Předsedající/Chairman: RNDr. Igor Rusník, Ph.D.

16.00 - 16.30 Prax P., Rožnovský J., Palát M. (CZ)
Hydrologické podklady pro návrh, rekonstrukci a provozování městského odvodnění - současné možnosti a potřeby v podmínkách ČR

16.30 - 17.00 Král P., Hosa T. (CZ)
Likvidace zápachů kanalizací - dva roky provozních zkušeností

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
SPECIAL ACCOMPANYING PROGRAMME

 • █ █ █ VÝSTAVA / EXHIBITION
  5. - 6. května 2009 / 5th - 6th May 2009

▀ ▀ ▀
Výstava
bude probíhat v prostorách hotelu Parkhotel. Registrace firem je stále možná.

Doprovodný program v prostorách ČOV Plzeň
Odborná skupina pro analytiku a měření AČE ČR ve spolupráci s některými dodavateli provozních analyzátorů odpadních vod připravila prezentaci těchto analyzátorů v reálných podmínkách. Prezentace bude probíhat na ČOV Plzeň (Jateční ul. 40) ve dnech 5. - 7.5.2009 vždy od 9 do 16 hodin.

▀ ▀ ▀
The exhibition
will take place in the Parkhotel. The registration is still possible.

A Visit of the Waste-Water Treatment Plant Plzen
The group of experts on analytics and measurement of the ACE CR, in collaboration with suppliers of wastewater process analyzers, has prepared a presentation of these analyzers under real conditions. The presentation will take place at the WWTP Plzen (Jateční Street 40) on 5.-7.5.2009 at any time from 9 to 16 hours.

 • █ █ █ TECHNICKÁ EXKURZE / TECHNICAL EXCURSION
  7. května 2009 / 7th May 2009

▀ ▀ ▀
Cena je zahrnuta v konferenčním poplatku. Váš zájem vyznačte v registračním formuláři.

1) ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PLZEŇ (MĚSTSKÉ A PIVOVARSKÉ ODPADNÍ VODY)
(450 000 EO)
nebo
2) VODÁRNA PLZEŇ, 220 000 ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL

▀ ▀ ▀
The price is included in conference fees. Register in advance.

1) PILSEN WASTEWATER TREATMENT PLANT (MUNICIPAL AND BREWERY WASTEWATER)
(450 000 PE)
or
2) PILSEN WATER WORK, 220 000 SUPPLIED PEOPLE 

SEZNAM POSTEROVÝCH SDĚLENÍ
PRELIMINARY LIST OF POSTERS

 • pořadí dle abecedy / in alphabetical order

Andrzejewski M.
Air Products: Our pure oxygen technologies in waste water treatment plants for upgrade and renewal

Bareš V., Sýkora P., Stránský D.
Stanovení podílu balastních vod na základě směšovacího modelu CHSK v pražské stokové síti

Bartáček J., Fermoso F.G., Lens P.N.L.
Nedostatek stopových kovů v anaerobních reaktorech s granulovanou biomasou

Benediktová K.
Metody stanovení biologické rozložitelnosti

Blšťáková A., Sedláček S., Bodík I., Plotěný K., Drtil M.
Regenerácia membránových modulov

Boušková A., Stloukal R., Mrákota J.
Využití Biotechnologie lentikats pro čištění průmyslových odpadních vod

Buday M., Andrášiová A., Németh P.
Denitrifikácia priemyselných odpadových vod v kaskáde reakorov

Černochová L., Derco J., Krcho L.
Utilization of dynamic simulations by appraisal of sludge water discharging mode

Derco J., Žgahnar Gotvajn A., Zagorc-Končan J., Almásiobá B., Kassai A.
Pretreatment of landfill leachate by Fenton and ozonation processes

Dvořák L., Dvořáková M., Růžičková I., Bindzar J., Pečenka M., Gómez M.
Problematika extracelulárních polymerů v membránových bioreaktorech

Elsä3er T., Boran J., Houdková L.
Comparison of Experimental Dewatering Methods of Thermally Disintegrated Sewage Sludge

Freire A., Juanes J., Revilla J., Guinda X., Alvarez C., Nikolov K.
A New Approach to Establish Environmental Mixing Zones for Outfall Discharges in Coastal Waters

Fürstová K., Wernerová J., Růžičková I.
Dezintegrace vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu kavitační tryskou

Galbová K., Pagáčová P., Jonatová I.
Anaerobna granulovana biomasa z IC reaktora ako inokulum pre denitrifikacne USB reaktory

Gómez M., Dvořák L., Dvořáková M., Růžičková I., Bindzar J., Pečenka M.
Vliv aplikace a způsobu aplikace síranu železitého na provoz, přesněji zanášení membránového reaktoru.

Holba M., Škorvan O., Pečenka M., Vojtěchovský R.
Unifikovaný protokol pro kalibraci matematických modelů aktivačních čistíren

Hutňan M., Kolesárová N., Bodík I., Špalková V., Lazor M.
Anaeróbne spracovanie surového glycerínu z výroby bionafty.

Jarolímek T., Maier V.
Automatizovaný sběr dat, řízení provozu ČOV, ekonomika

Keclík F., Koubová J., Jeníček P.
Využití mikroaerobního prostředí pro odstraňování sulfidů a sulfanu z biologických anaerobních systémů

Klicpera J., Witz K., Nykodýmová O.
Anaerobní UASB reaktor v čištění pivovarských odpadních vod 

Kollár M.
Umiestnenie kyslíkovej sondy v nádrži s postupným tokom

Koubová J., Vondrysová J., Jeníček P., Fialka P.
Možnosti využití termicky dezintegrovaného aktivovaného kalu

Koubová J., Keclík F., Jeníček P.
Vliv mikroaerace na methanogenní aktivitu anaerobní biomasy

Kučera J., Mlejnská E.
Anaerobní podmínky v kořenových ČOV

Lederer T., Novák L.
provozní zkušenosti s první aplikací MBBR technologie v ČR při čištění průmyslových odpadních vod na CHBČOV draslovka Kolín

Máca J., Pokorná D., Zábranská J., Boušková A.
Denitrifikace v zasolených vodách pomocí imobilizované biomasy

Máca J., Pokorná D.
Chromatografické stanovení meziproduktů anaerobního rozkladu

Mackuľak T., Prousek J.
Degradácia herbicídu atrazínu Fentonovou a modifikovanou Fentonovou reakciou

Macharová H., Sýkora V.
Hodnocení biologického rozkladu některých tetraalkylamoniových solí

Marečková L., Bindzar J., Kovařík J.
Srovnání moderních oxidačních procesů při čištění průmyslových odpadních vod

Miňovský J.
Souproudně protékaná dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod ze sladovny

Miňovský J.
Přetížená pivovarská čistírna odpadních vod a možnosti řešení

Mlejnská E., Kučera J.
Funkce mechanického předčištění u extenzivních čistíren

Novák M.
Bodové zdroje znečištění v průmyslovém a zemědělském povodí

Paclík L., Maixner J., Zábranská J.
Praktické využití stripování při odstraňování amoniakálního dusíku z fermentované směsi

Pagáčová P., Galbová K., Jonátová I., Drtil M.
Anoxická granulovaná biomasa - dostupná biomasa s výnimočnými vlastnosťami

Pakzad Shahabi M., Ayati B., Ganjidoust H.
The Effect of Natural Polymer Addition on Process Performance in Anaerobic Baffled Reactor

Patiparn P., Kuntida S.
Adsorption and Recovery of Perfluorinated Surfactants from Synthetic Wastewater Using Functionalized Mesoporous Silicates

Procházka J.
Chromatografická detekce nízkých koncentrací vodíku

Pulkrabová J., Stavělová M., Zlámalíková M., Hrádková P., Stiborová H., Poustka J., Macková M., Hajšlová J., Demnerová K.
Brominated Flame Retardants in sewage sludge and Czech river sediments: A 3-year survey (2006 - 2008)

Radavelli P.L.
Experience in pure oxygen mesophilic and thermophilic excess sludge aerobic digestion

Razska A., Wiszniowski J., Felis E., Sikora J., Surmacz-Górska J., Miksch K.
Assessment of industrial wastewater toxicity and influence of temperature on nitrification process

Rusník I., Dušek O.
Intenzifikace čistírny odpadních vod Adamov

Sonthiphand P., Limpiyakorn T.
Communities of ammonia-oxidizing archaea and bacteria in activated sludge of centralized municipal wastewater treatment plants in Bangkok, Thailand

Stará D., Srb M., Kočárník M., Pečenka M., Wanner J.
Použití MATematiky v biologickém číštění odpadních vod

Stryjová H.
Stanovení biocenózy aktivovaného kalu molekulárně biologickými metodami

Špalková V., Hutňan M., Lazor M., Kolesárová N.
Vybrané problémy anaerobního spravovania kukuričnej siláže

Šťastná G., Stránský D., Kabelková I.
Nejistoty orientačního posouzení makrozoobentosu pro aplikaci v urbanizovaných územích

Vackova L., Pokorný O., Škorvan O., Pečenka M., Wanner J.
Odstraňování dusíkatých sloučenin pomocí enkapsulované biomasy

Váňa M., Kučera J., Handová V., Bindzar J.
Ověření vzorkování odpadních vod s obsahem těkavých organických látek

Váňa M., Schönbauerová L., Písařová M.
Zkoušení účinnosti lapáků tuku - námět na změnu zkušebního postupu

Vejmelková D., Kampascheur M.J., Kleerebezem R., van Loosdrecht M.C.M.
Emise toxických plynů dusíku z procesu Sharon a Anammox

Vondrysová J., Máca J., Dvořáková M., Dvořák L., Bindzar J., Jeníček P.
Specifika přebytečného aktivovaného kalu z membránového biologického reaktoru s důrazem na jeho stabilizaci

Zakaria R.M., Hassan I., El-Abd M.Z., El-Tawil Y.A.
Lactic Acid Removal from Wastewater by Using Different Type of Activated Clay

back to top

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com