czen

Posters

Prize of the AČE ČR Chairman

Similary as at previous conferences, the programme committee will select three best exhibited posters which will be awarded by the Prize of the AČE ČR Chairman.

The main evaluation criteria will be:

  • originality, importance, reflection of up-to-date problems
  • scientific and technical value of the text in the conference proceedings
  • the graphical level of the presentation
  • the ability of author/s to respond to questions of the Committee

Poster boards are 150 cm wide and 120 cm high. Pins will be available in sufficient quantity in the poster area.  

PRELIMINARY LIST OF POSTERS

  • in alphabetical order

Andrzejewski M.
Air Products: Our pure oxygen technologies in waste water treatment plants for upgrade and renewal

Bareš V., Sýkora P., Stránský D.
Stanovení podílu balastních vod na základě směšovacího modelu CHSK v pražské stokové síti

Bartáček J., Fermoso F.G., Lens P.N.L.
Nedostatek stopových kovů v anaerobních reaktorech s granulovanou biomasou

Benediktová K.
Metody stanovení biologické rozložitelnosti

Blšťáková A., Sedláček S., Bodík I., Plotěný K., Drtil M.
Regenerácia membránových modulov

Boušková A., Stloukal R., Mrákota J.
Využití Biotechnologie lentikats pro čištění průmyslových odpadních vod

Buday M., Andrášiová A., Németh P.
Denitrifikácia priemyselných odpadových vod v kaskáde reaktorov

Černochová L., Derco J., Krcho L.
Utilization of dynamic simulations by appraisal of sludge water discharging mode

Derco J., Žgajnar Gotvajn A., Zagorc-Končan J., Almásiová B., Kassai A.
Pretreatment of landfill leachate by Fenton and ozonation processes

Dvořák L., Dvořáková M., Růžičková I., Bindzar J., Pečenka M., Gómez M.
Problematika extracelulárních polymerů v membránových bioreaktorech

Elsäßer T., Boran J., Houdková L.
Comparison of Experimental Dewatering Methods of Thermally Disintegrated Sewage Sludge

Freire A., Juanes J., Revilla J., Guinda X., Alvarez C., Nikolov K.
A New Approach to Establish Environmental Mixing Zones for Outfall Discharges in Coastal Waters

Fürstová K., Wernerová J., Růžičková I.
Dezintegrace vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu kavitační tryskou

Galbová K., Pagáčová P., Jonatová I.
Anaerobna granulovana biomasa z IC reaktora ako inokulum pre denitrifikacne USB reaktory

Gómez M., Dvořák L., Dvořáková M., Růžičková I., Bindzar J., Pečenka M.
Vliv aplikace a způsobu aplikace síranu železitého na provoz, přesněji zanášení membránového reaktoru.

Holba M., Škorvan O., Pečenka M., Vojtěchovský R.
Unifikovaný protokol pro kalibraci matematických modelů aktivačních čistíren

Hutňan M., Kolesárová N., Bodík I., Špalková V., Lazor M.
Anaeróbne spracovanie surového glycerínu z výroby bionafty.

Jarolímek T., Maier V.
Automatizovaný sběr dat, řízení provozu ČOV, ekonomika

Keclík F., Koubová J., Jeníček P.
Využití mikroaerobního prostředí pro odstraňování sulfidů a sulfanu z biologických anaerobních systémů

Kollár M.
Umiestnenie kyslíkovej sondy v nádrži s postupným tokom

Koubová J., Vondrysová J., Jeníček P., Fialka P.
Možnosti využití termicky dezintegrovaného aktivovaného kalu

Koubová J., Keclík F., Jeníček P.
Vliv mikroaerace na methanogenní aktivitu anaerobní biomasy

Kučera J., Mlejnská E.
Anaerobní podmínky v kořenových ČOV

Lederer T., Novák L.
provozní zkušenosti s první aplikací MBBR technologie v ČR při čištění průmyslových odpadních vod na CHBČOV Draslovka Kolín

Máca J., Pokorná D., Zábranská J., Boušková A.
Denitrifikace v zasolených vodách pomocí imobilizované biomasy

Máca J., Pokorná D.
Chromatografické stanovení meziproduktů anaerobního rozkladu

Mackuľak T., Prousek J.
Degradácia herbicídu atrazínu Fentonovou a modifikovanou Fentonovou reakciou

Macharová H., Sýkora V.
Hodnocení biologického rozkladu některých tetraalkylamoniových solí

Marečková L., Bindzar J., Kovařík J.
Srovnání moderních oxidačních procesů při čištění průmyslových odpadních vod

Miňovský J.
Souproudně protékaná dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod ze sladovny

Miňovský J.
Přetížená pivovarská čistírna odpadních vod a možnosti řešení

Mlejnská E., Kučera J.
Funkce mechanického předčištění u extenzivních čistíren

Novák M.
Bodové zdroje znečištění v průmyslovém a zemědělském povodí

Paclík L., Maixner J., Zábranská J.
Praktické využití stripování při odstraňování amoniakálního dusíku z fermentované směsi

Pagáčová P., Galbová K., Jonátová I., Drtil M.
Anoxická granulovaná biomasa - dostupná biomasa s výnimočnými vlastnosťami

Pakzad Shahabi M., Ayati B., Ganjidoust H.
The Effect of Natural Polymer Addition on Process Performance in Anaerobic Baffled Reactor

Patiparn P., Kuntida S.
Adsorption and Recovery of Perfluorinated Surfactants from Synthetic Wastewater Using Functionalized Mesoporous Silicates

Procházka J.
Chromatografická detekce nízkých koncentrací vodíku

Pulkrabová J., Stavělová M., Zlámalíková M., Hrádková P., Stiborová H., Poustka J., Macková M., Hajšlová J., Demnerová K.
Brominated Flame Retardants in sewage sludge and Czech river sediments: A 3-year survey (2006 - 2008)

Radavelli P.L.
Experience in pure oxygen mesophilic and thermophilic excess sludge aerobic digestion

Razska A., Wiszniowski J., Felis E., Sikora J., Surmacz-Górska J., Miksch K.
Assessment of industrial wastewater toxicity and influence of temperature on nitrification process

Rusník I., Dušek O.
Intenzifikace čistírny odpadních vod Adamov

Sonthiphand P., Limpiyakorn T.
Communities of ammonia-oxidizing archaea and bacteria in activated sludge of centralized municipal wastewater treatment plants in Bangkok, Thailand

Stará D., Srb M., Kočárník M., Pečenka M., Wanner J.
Použití matematiky v biologickém čištění odpadních vod

Stryjová H.
Stanovení biocenózy aktivovaného kalu molekulárně biologickými metodami

Špalková V., Hutňan M., Lazor M., Kolesárová N.
Vybrané problémy anaerobního spravovania kukuričnej siláže

Šťastná G., Stránský D., Kabelková I.
Nejistoty orientačního posouzení makrozoobentosu pro aplikaci v urbanizovaných územích

Vackova L., Pokorný O., Škorvan O., Pečenka M., Wanner J.
Odstraňování dusíkatých sloučenin pomocí enkapsulované biomasy

Váňa M., Kučera J., Handová V., Bindzar J.
Ověření vzorkování odpadních vod s obsahem těkavých organických látek

Váňa M., Schönbauerová L., Písařová M.
Zkoušení účinnosti lapáků tuku - námět na změnu zkušebního postupu

Vejmelková D., Kampascheur M.J., Kleerebezem R., van Loosdrecht M.C.M.
Emise toxických plynů dusíku z procesu Sharon a Anammox

Vondrysová J., Máca J., Dvořáková M., Dvořák L., Bindzar J., Jeníček P.
Specifika přebytečného aktivovaného kalu z membránového biologického reaktoru s důrazem na jeho stabilizaci

Zakaria R.M., Hassan I., El-Abd M.Z., El-Tawil Y.A.
Lactic Acid Removal from Wastewater by Using Different Type of Activated Clay

back to top

Copyright © 2008 ICARIS

Powered by kremous.com